19 - On the summit of Mount Sinai.

Previous | Next | Close window to return to thumbnails |

Previous | Next | Close window to return to thumbnails |